• Polityka Prywatności

Poznajmy się bliżej

Polityka Prywatności

Polityka prywatności FajnyCzas.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka prywatności posługuje się pojęciami wprowadzonymi i wyjaśnionymi w Regulaminie Serwisu FajnyCzas.pl (dalej: Regulamin), które w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak we wskazanym Regulaminie, dostępnym pod adresem www.FajnyCzas.pl/regulamin, chyba że w Polityce prywatności wprost wskazane zostało znaczenie inne.
 2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Operatorowi, dalej zwanym także Administratorem danych, przez Usługodawców będących osobami fizycznymi, które przetwarzane są w celach innych niż przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Za każdym razem, kiedy w Polityce prywatności jest mowa o Usługodawcach, należy przez to rozumieć wyłącznie osoby fizyczne, które przekazały dane osobowe w celu umożliwienia świadczenia na ich rzecz Usług oferowanych przez Serwis, a także osoby fizyczne, które nie dokonały Rejestracji w Serwisie, ale korzystają z Serwisu, w Regulaminie określane jako Użytkownicy.
 3. Polityka prywatności określa także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Administratorowi danych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Dane osobowe Usługodawców i Klientów przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie
 4. Dane osobowe Usługodawców i Klientów przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO .
 5. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Usługodawców i Klientów.
§ 2
DANE OSOBOWE
 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane przez Usługodawców podczas Rejestracji w Serwisie, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Operatora oraz w celu umożliwienia korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Administrator danych przetwarza następujące dane udostępnione mu przez Usługodawców i Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail, kraj (dalej: Dane osobowe). W przypadku przedsiębiorców, wskazany zakres Danych osobowych jest poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Julia Chruścielewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mente Julia Chruścielewska, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, NIP: 7251944860.
 3. Usługodawcy i Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej – kontakt@FajnyCzas.pl
 4. Odbiorcą Danych osobowych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, z którą Administrator danych współpracuje w celu obsługi płatności dokonywanych przez Usługodawców na rzecz Operatora oraz Klientów na rzecz Usługodawców.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych Danych osobowych Usługodawców i Klientów innemu podmiotowi w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (odbiorca danych), przy czym podmioty te zobowiązane zostaną do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa, w szczególności nieudostępniania Danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania organizacyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Te podmioty to w szczególności dostawcy usług zaopatrujący Administratora danych w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, a także dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi danych wsparcie w tych zakresach.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta Rezerwacji Usługi oferowanej w Serwisie, Administrator danych przekaże stronom zawartej umowy o świadczenie usług wzajemne Dane osobowe w celu umożliwienia jej prawidłowego wykonania, a także w celu wystawienia dokumentu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator danych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi i użyteczności oraz optymalizacji Serwisu, może korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych na zasadzie zautomatyzowanego zbierania części danych o Usługodawcach i Klientach, m.in. za pomocą narzędzi typu google analytics i hotjar.com. Na stronach internetowych tych narzędzi są udostępnione regulaminy, polityki prywatności oraz inne dokumenty wewnętrzne, z którymi Usługodawcy i Klienci mogą się zapoznać i których treści akceptują, akceptując Politykę prywatności.
 8. Usługodawcy i Klienci mogą zgłosić do Administratora danych prośbę o usunięcie części zewnętrznych narzędzi, przy czym prośba ta nie jest dla Administratora danych wiążąca, a o finalnej decyzji Usługodawcy i Klienci zostanie powiadomiony drogą mailową.
§ 3
 1. Administrator danych przetwarza Dane osobowe Usługodawców i Klientów wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Operatora oraz w celu umożliwienia korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia Usługodawcom i Klientom dostępu do wybranych przez nich funkcjonalności Serwisu oraz Usług oferowanych przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne między innymi w celu:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wywiązania się przez Administratora danych z obowiązków rachunkowych powstałych w przypadku świadczenia na rzecz Usługodawców odpłatnych usług – art. 6 ust. 1 lic. c) RODO,
  • udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza umożliwiającego kontakt z Administratorem danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zakończenia sprawy przedstawionej przez Usługodawcę bądź Klienta lub do momentu wycofania jego zgody na przetwarzanie Danych osobowych; w niektórych przypadkach, w zależności od treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, Dane osobowe mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości (np. w przypadku roszczeń Usługodawcy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. W przypadku wyrażenia przez Usługodawców i Klientów dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z usługami oferowanymi przez Administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody, Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do chwili do jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie, w sposób wskazany w § 3 ust. 6. Podczas przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Usługodawcom i Klientom, które mogą być realizowane w sposób i na zasadach wskazanych w § 4 ust. 1-5.
 5. W przypadku wyrażenia przez Usługodawców i Klientów dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Administratora danych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie wiadomości tekstowych (sms) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na temat usług oferowanych przez Operatora. W przypadku wyrażenia zgody, informacje handlowe będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do chwili jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie, w sposób wskazany w § 3 ust. 8. Wykorzystując Dane osobowe w celu przekazania informacji handlowych w sposób wskazany powyżej, Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Usługodawców i Klientów, które mogą być realizowane w sposób i na zasadach wskazanych w § 4 ust. 1-5.
 6. Zgody wyrażone przez Usługodawców i Klientów, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5, mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email kontakt@fajnyCzas.pl .
 7. W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania dostępu do wybranych funkcjonalności świadczonych przez Administratora danych w Serwisie lub oferowanych przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prawidłowego realizowana tychże funkcjonalności i Usług, chyba że Usługodawca i/lub Klient wyrażą zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich Danych osobowych także po zakończeniu świadczenia na ich rzecz Usług.
 8. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
§ 4
PRAWO KONTROLI
 1. Każdemu Usługodawcy i Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Usługodawcom i Klientom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Usługodawców i Klientów w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawcom i Klientom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uprawnienia wskazane w § 4 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@fajnyCzas.pl .
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Usługodawcy i Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
§ 6
PLIKI COOKIES
 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługodawcy i Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies, poza plikami, których zastosowanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, wykorzystywane są za zgodą Usługodawcy i Klienta, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Usługodawcę i Klienta. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i funkcjonalnych
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe – pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
  • udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza umożliwiającego kontakt z Administratorem danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zakończenia sprawy przedstawionej przez Usługodawcę bądź Klienta lub do momentu wycofania jego zgody na przetwarzanie Danych osobowych; w niektórych przypadkach, w zależności od treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, Dane osobowe mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości (np. w przypadku roszczeń Usługodawcy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Serwis wykorzystuje również dane w LocalStorage i SessionStorage, które pozostają na urządzeniu Usługodawcy i Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 5. Ograniczenia lub wyłączenie przez Usługodawcę lub Klienta stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak będzie miało negatywny wpływ na niektóre funkcje dostępne w Serwisie lub całkowicie uniemożliwi jego poprawne wyświetlenie i działanie. W celu zachowania pełnej możliwości korzystania z Usług, Administrator danych zaleca niedokonywanie modyfikacji w ustawieniach cookies.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.03.2022
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Usługodawców i Klientów o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach za pośrednictwem Serwisu lub poprzez wysłanie wiadomości na adresy e-mail wskazane podczas Rejestracji. Stosowna informacja pojawi się z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wprowadzenia w życie zmian w treści Polityki prywatności.
System rezerwacji dostarczony przez

Mente S.A.

Plac Zwycięstwa 2

90-312 Łódź

NIP 7282875373

kontakt@fajnyczas.pl

+48 798 217 658

Partner płatności
Przelewy24 logo
2023 Mente S.A.